ArtDirector:Keisuke Ienaga
Planner:Miwako Ienaga
Designer:Keisuke Ienaga
CopyWriter:Masashi Okaba
Photographer:Yuuki Miyahira
illustrator:Miwako Ienaga
Translator:Ryuta Kanai / Satoko Kanai