ArtDirector:Gohei Miyoshi / Keisuke Ienaga
Illustrator:Miwako Ienaga